Wodociągi i kanalizacja

Oferta dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Megabit Sp z o.o. jest autorem kompleksowego zintegrowanego systemu informatycznego, zgodnego z koncepcją globalnego spojrzenia na miejski system sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kompleksowego nim zarządzania, w odróżnieniu od stosowania pojedynczych odizolowanych narzędzi. Kompleksowe zarządzanie siecią wodociągową to nie tylko bieżący monitoring sieci i nadzór jej pracy, ale także sterowanie, monitorowanie wieku wody, wykrywanie awarii i nadzorowanie ich usuwania, modelowanie i projektowanie sieci etc.
Przewagą takiego kompleksowego podejścia jest możliwość uzyskania kompletnej informacji na temat stanu i pracy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, pozwalającą podejmować odpowiednie decyzje umożliwiające m.in. optymalne sterowanie pracą urządzeń, zmniejszenie liczby awarii na sieciach, szybszą lokalizację wycieków, dystrybucję wody dostosowaną do potrzeb odbiorców z uwzględnieniem racjonalnych kosztów dostawy.
Budowa inteligentnego systemu zarządzania systemem wodociągowo-kanalizacyjnym możliwa jest przy zastosowaniu zintegrowanych narzędzi dostarczanych przez firmę Megabit Sp z o.o.

Mb_GIS Utility WOD-KAN
Mb_GIS Utility WOD-KAN to kompleksowy system zarządzania majątkiem sieciowym uwzględniający specyfikę przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
System został zaprojektowany tak, aby skutecznie zarządzać sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Wieloletnia współpraca z przedsiębiorstwami sektora wodociągowo-kanalizacyjnego pozwoliła nam stworzyć rozwiązanie informatyczne dostosowane swoją funkcjonalnością do realizacji szczególnych wymagań tego sektora. Rozwijane i wdrażane przez Megabit rozwiązanie Mb_GIS Utility WOD-KAN złożone jest ze zintegrowanych modułów pozwalających kompleksowo zarządzać infrastrukturą sieciową oraz pozostałymi składnikami majątku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Jednolity interfejs GIS - dostęp do wszystkich obsługiwanych procesów
Centralnym elementem systemu jest mapa GIS, która udostępnia dyspozytorom bieżące informacje niezbędne do rzetelnej oceny stanu systemu wodno-kanalizacyjnego. W zależności od stopnia zaawansowania rozwiązania zastosowanego w danym przedsiębiorstwie (liczby uruchomionych modułów) na mapie mogą być uwidocznione informacje takie jak:
topologia sieci oraz dostęp do informacji opisowych o obiektach
dostęp do pomiarów on-line: bieżące informacje z systemów monitoringu (np. dane o przepływach, analizy wyłączeń zasilania, aktualnych parametrów pracy sieci)
dane o awariach sieci i przeprowadzonych naprawach
dostęp on-line do zawsze aktualnych informacji o pracach, remontach i modernizacjach (również mobilny)
prognozowanie pracy sieci w przypadku awarii, modernizacji itd.
analizy statystyczne i przestrzenne dotyczące elementów sieci, analizy topologii sieci, analizy terenu
dostęp on-line do całości dokumentacji dotyczącej elementów sieci (mapy online, szczegóły zleceń i zadań online, dokumentacja online itd.)

Model hydrauliczny i jakościowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Specjalistyczne moduły systemu Mb_GIS Utility WOD-KAN umożliwią Państwu integrację systemu z programami EPANET i SWMM - zaawansowanym oprogramowaniem inżynierskim przeznaczonym do modelowania sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych

Modele hydrauliczny  i jakościowy sieci umożliwią przeprowadzenie symulacji rozpływu wody w sieci wodociągowej i odpływ ścieków w sieci kanalizacyjnej oraz poziomu danych jakościowych. Symulacje mogą dotyczyć sieci już istniejących, modernizowanych i projektowanych. Pozwolą także na wykorzystanie modelu do kontroli zakresów, logiki i spójności danych opisowych, wspomagania oceny stopnia wykorzystania sieci, badania możliwości dociążania sieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów na remonty i rozbudowę sieci, a także na wizualizację obliczeń hydraulicznych na mapie sieci. Ścisła integracja Mb_GIS Utility z systemami SCADA umożliwia automatyzację procesu kalibracji modelu.

Zarządzanie dokumentami
Wykorzystanie Mb_GIS Utility WOD-KAN umożliwia także zarządzanie procesem dokumentacji sieci. Przetworzona do wersji elektronicznej dokumentacja techniczna sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, schematy wewnętrzne obiektów, szkice z przeprowadzonych inspekcji, zdjęcia, wizualizacje 3D dostępne bezpośrednio z poziomu mapy sieci. Zastosowanie rozwiązań mobilnych zapewnia dostęp do dokumentacji również za pośrednictwem internetu.

Rejestracja zdarzeń
Wdrożenie Mb_GIS Utility WOD-KAN usprawnia zarządzanie procesem rejestracji i obsługi awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w sposób umożliwiający stworzenie bazy wszystkich zdarzeń o charakterze awaryjnym w całym okresie eksploatacji aplikacji. Umożliwia także zarejestrowanie danych historycznych. Obszerna zawartość informacyjna tej części aplikacji, a także związanie tych danych z przestrzennym obrazem sieci, stwarza możliwość dokonywania rozległych analiz również o charakterze przestrzennym dotyczących awaryjności sieci, stanowiących podstawę do planowania przeglądów i remontów sieci. Integracja z oprogramowaniem SCADA umożliwia automatyczne generowanie zdarzeń na podstawie alarmów z obiektów.

Zarządzanie pracami
Wdrożenie Mb_GIS Utility WOD-KAN to także obsługa i optymalizacja procesów zarządzania przedsięwzięciami eksploatacyjnymi, wspomaganie planowania prac wynikających z awarii, przeglądów, okresowych czynności eksploatacyjnych, remontowych. Rozwiązanie umożliwia wybór priorytetów, wystawianie zleceń wykonawczych dla ekip własnych i wykonawców zewnętrznych, bieżący nadzór nad przebiegiem prac z generowaniem informacji dla kadry zarządzającej. Rozliczanie i rozległa analiza kosztów eksploatacji sieci również w układzie przestrzennym oraz tworząca się dynamicznie baza informacji dotyczących realizowanych prac czynią z Mb_GIS Utility WOD-KAN narzędzie niezbędne do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Mb_Centralna Baza Danych Technologicznych
Mb_Centralna Baza Danych Technologicznych stanowi bazę danych gromadzącą pochodzące z różnych źródeł dane związane z procesem uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Najważniejsze cechy rozwiązania Mb_Centralna Baza Danych Technologicznych:
• moduł umożliwia przeprowadzanie wielopłaszczyznowych analiz w oparciu o zbierane z różnych źródeł dane:

- dane z systemów monitoringu i sterowania (SCADA) dotyczące procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (praca urządzeń, zużycie energii elektrycznej itp.),
- dane z urządzeń pomiarowych monitorujących on-line jakość mediów (woda, ścieki) w procesie technologicznym (uzdatniania, oczyszczania),
- wyniki z systemu Mb_Laboratorium,
- wyniki obliczeń algorytmów wykonywanych w trakcie rejestracji pomiarów lub inicjowanych przez operatora.

• wyniki uzyskiwane z zastosowania modułu Mb_Centralna Baza Danych Technologicznych:

- bilans produkcji
- raporty dobowe
- raporty m.in. dla Sanepidu, Inspektoratu Ochrony Środowiska, mediów etc.
- analizy jakości wody
- analizy jakości ścieków – pozwalające m.in. na naliczenie kar za przekroczenie dopuszczalnych parametrów ścieków.

• wartości zgromadzone w module Mb_Centralna Baza Danych Technologicznych mogą posłużyć do:

- bieżącej analizy danych technologicznych i oceny ich efektywności
- analizy porównawczej prawidłowości wykorzystania zdolności produkcyjnych
- oceny racjonalności pracy urządzeń
- usprawnienia wykorzystania nośników energii i zużycia stosowanych chemikaliów.

Systemy automatyki przemysłowej i sterowania SCADA
Systemy automatycznego monitorowania SCADA są bardzo ważnym elementem kompleksowego systemu zarządzania systemem wodociągowo-kanalizacyjnym. Ich głównym zadaniem jest dostarczenie bieżących informacji na temat funkcjonowania sieci, ale równie ważne jest gromadzenie i archiwizowanie danych niezbędnych do budowy i kalibracji modeli matematycznych sieci, a także opracowywania systemów sterowania siecią.
Dzięki wykorzystywanemu modułowi Mb_Centralna Baza Danych Technologicznych możliwe jest przeprowadzanie wielopłaszczyznowych analiz w oparciu m.in. o dane historyczne z systemów monitoringu i sterowania dotyczące procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (praca urządzeń, zużycie energii elektrycznej itp.), dane z urządzeń pomiarowych monitorujących on-line jakość mediów (woda, ścieki) w procesie technologicznym (uzdatniania, oczyszczania), wyniki z systemu Mb_Laboratorium, wyniki obliczeń algorytmów wykonywanych w trakcie rejestracji pomiarów lub inicjowanych przez operatora.
Specjaliści z działu Automatyki Przemysłowej wyspecjalizowani są w projektowaniu i budowie systemy automatyki i monitoringu. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się m.in. systemy monitoringu sieci kanalizacyjnej i opadów, systemy monitoringu sieci wodociągowej, monitoring pompowni kanalizacyjnych, monitoring i sterowanie oczyszczalnią ścieków. Systemy komunikacyjne Megabit wykorzystują bezpośrednie łącza kablowe, światłowodowe i radiowe oraz transmisję danych GSM i GPRS, a także technologię Wi-Fi oraz internet.

Mb_Laboratorium
Mb_Laboratorium to moduł wspomagający działanie laboratorium w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem badań jakości wody, składu ścieków oraz raportowania na temat produkcji i dostaw wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków od poziomu procesu do szczebla zarządu przedsiębiorstwa.
Najważniejsze cechy rozwiązania Mb_Laboratorium:
• system zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” – z systemu generowane są dokumenty zgodne ze standardami normy,
• szerokie wsparcie najnowszych standardów laboratoryjnych, w tym zarządzanie metodami badawczymi, sprzętem pomiarowym, próbkami i odczynnikami,
• zarządzanie personelem poprzez nadawanie uprawnień i upoważnień do sprzętu, metod, norm etc.,
• możliwość wyceny wykonanych badań, przeprowadzenia analiz kosztowych i ilościowych,
• obsługa rożnego rodzaju zleceń laboratoryjnych – jednorazowych, okresowych, CITO etc..
• planowanie pracy w laboratorium i nadzór nad przebiegiem pobierania próbek i wykonywania analiz,
• możliwość obsługi wielu laboratoriów w ramach jednej bazy danych.

Wdrożenie inteligentnego kompleksowego systemu zarządzania systemem wodociągowym i kanalizacyjnym w oparciu o rozwiązanie Mb_GIS Utility WOD-KAN, profesjonalnie przeprowadzone przez naszych specjalistów, pozwoli Państwu zrealizować własną wizję nowoczesnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 

 

Wodociągi i Kanalizacja

Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan

 

Energetyka Cieplna

Oferta dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

 

Gazownictwo

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem gazowniczym

 

Laboratoria

Kompleksowe zarządzanie laboratorium

Napisz do nas

logo Megabit Sp. z o.o.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem, prosimy o wypełnienie formularza:

skontaktuj się z nami
 

Galeria