Gazownictwo

Oferta dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

Megabit Sp. z o.o. jest autorem oprogramowania Mb_GIS Utility GAZ przeznaczonego do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa gazowniczego. System zawiera w sobie podsystem paszportyzacji wykorzystujący technologię GIS do wizualizacji. Posiada również dodatkowe opcjonalne moduły zawierające szereg funkcjonalności wspierających procesy biznesowe przedsiębiorstw w zakresie zarządzania pracami cyklicznymi, eksploatacyjnymi, modernizacyjnymi i inwestycyjnymi.

Moduły Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Mb_GIS Utility GAZ

Funkcjonalność systemu jest realizowana przez pakiet Mb_GIS Utility w wersji dedykowanej dla przedsiębiorstw gazowniczych i obejmującej następujące kluczowe moduły:

·         System Zarządzania Majątkiem,

·         System Informacji Przestrzennej,

·         System Rejestracji Zdarzeń, Planowania Remontów i Zarządzania Pracami,

·         System Zarządzania Dokumentacją,

·         Hurtownia Danych Pomiarowych.

Funkcjonalność Systemu Mb_GIS GAZ uzupełniają moduły specjalistyczne:

·         Obsługa wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,

·         Obsługa wniosków o zawarcie umowy przyłączeniowej,

·         Obsługa wymiany urządzeń gazowniczych,

·         Pogotowie gazowe,

·         Export danych do modelowania.

Mb_SOP System Obsługi Przyłączeń Gazowych

Przyłączanie odbiorców do sieci gazowej jest ważnym ogniwem procesów biznesowych spółki dystrybucyjnej. Sprawne zarządzanie tym procesem ma zasadnicze znaczenie dla efektywnej realizacji zadań. W tym aspekcie niezwykle istotne jest stosowanie właściwych narzędzi informatycznych, które ułatwią przedsiębiorstwu osiągać zamierzone cele, takie jak:

·         optymalne planowanie zadań inwestycyjnych,

·         pozyskiwanie nowych odbiorców gazu,

·         ograniczanie kosztów obsługi procesu przyłączania.

System Obsługi Przyłączeń (Mb_SOP), autorstwa firmy Megabit, wspiera proces przyłączania odbiorców do sieci gazowej oraz zawierania umów o przyłączenie do sieci zgodnie z modelami obsługi klientów wyznaczanymi przez PGNiG.

Wykorzystanie Systemu Obsługi Przyłączeń pozwala sprawnie zarządzać całym procesem przyłączania odbiorcówod wpłynięcia wniosku o określenie warunków przyłączenia aż do zawarcia umowy o przyłączenie. System jest dostosowany do wymagań Urzędu Regulacji Energii (URE) odnośnie przyłączania nowych odbiorców oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) odnośnie sposobu i terminów obsługi wniosków o przyłączenie

System Mb_SOP wspiera wszystkie etapy procesu obsługi wniosków o przyłączenie:

-        Rejestracja i weryfikacja wniosku.

-        Określenie technicznych możliwości przyłączenia.

-        Ocena możliwości przyłączenia z punktu widzenia efektywności ekonomicznej inwestycji.

-        Generowanie warunków przyłączenia.

-        Rejestracja wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

-        Przygotowanie projektu umowy.

-        Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

-        Przekazanie sprawy do Działu Realizacji Inwestycji.

Korzyści z wykorzystania Systemu Obsługi Przyłączeń:

·         skrócenie czasu obsługi wniosków, dzięki usprawnieniu pracy i monitorowaniu postępu realizowanych spraw,

·         zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta, m.in. dzięki zastosowaniu centralnie aktualizowanej procedury obsługi procesu przyłączeniowego we wszystkich jednostkach przedsiębiorstwa,

·         usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez dostęp do aktualnych informacji i analiz,

·         planowanie inwestycji na podstawie wiarygodnych źródeł i analiz.

 

Wybrane zalety rozwiązań dostarczanych przez Megabit:

Osadzenie systemu na relacyjnej bazie danych firmy Oracle. Oracle to niekwestionowany lider wśród producentów baz danych. Od wielu lat specjalizuje się w tworzeniu i utrzymaniu relacyjnych baz danych i wyznacza światowe trendy w tym zakresie. Rozwiązania oparte o bazę danych Oracle cechuje wysoki poziom bezpieczeństwa, zwiększona efektywność oraz zgodność z najnowszymi trendami w IT.

Integralność danych. Przechowywanie całości danych przestrzennych i opisowych w jednym serwerze bazy danych i ich modyfikacja w trybie transakcji krótko i długotrwałych.

Budowa modularna. System składa się z elementów (modułów) powiązanych ze sobą przez zależności funkcjonalne i zależności w zakresie danych. Moduły są grupami funkcjonalności budowanymi wokół grup danych. Każdy moduł może być wdrażany na różnych poziomach wykorzystania. Oznacza to możliwość uzupełniania pewnych danych jeszcze w trakcie pracy produkcyjnej Systemu. Budowa modułowa umożliwia elastyczne dostosowanie zakresu wdrażanych funkcjonalności oraz ułatwia integrację z obcymi systemami.

Integracja systemu.Zaproponowany system korzysta z jednej bazy danych. Dane wprowadzane i aktualizowane przez uprawnionych użytkowników są udostępniane innym pracownikom przedsiębiorstwa, w zakresie dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb i wymagań, eliminując wszelkie nieuzasadnione redundancje. Raz wprowadzona informacja dostępna jest jednocześnie we wszystkich modułach systemu w sposób niewymagający ingerencji użytkownika.

Język systemu. System jest polskim produktem i jako taki komunikuje się z operatorem w języku polskim. Oznacza to, że wszystkie napisy stałe na ekranach (etykiety, nazwy pól, teksty w menu) oraz dane dostarczane z systemem (np. klasyfikacje techniczne) i komunikaty generowane przez aplikacje są w języku polskim. Również dostarczana instrukcja użytkownika jest w języku polskim.

Reguły topologiczne. System posiada rozbudowany mechanizm kontroli poprawności relacji wzajemnych pomiędzy obiektami w systemie. Reguły topologiczne dla sieci są definiowane zarówno w relacjach przestrzennych jak i opisowych. Obiekty sieci, które nie posiadają odwzorowania na mapie numerycznej wchodzą w skład innych obiektów, które są na mapie numerycznej, posiadają definicję relacji jedynie opisową.

Przeglądarka danych GIS.System zapewnia dostęp do danych o sieci wraz z prezentacją map i przebiegu sieci poprzez przeglądarkę internetową na dowolną liczbę stanowisk przedsiębiorstwa.

Pełna skalowalność i dostosowanie do obsługi dowolnie licznych grup użytkowników. Możliwość dostępu z przeglądarki internetowej zarówno do przeglądania map numerycznych, jak i edycji i wprowadzania danych opisowych. Dowolny uprawniony użytkownik w Przedsiębiorstwie może aktualizować informacje o obiektach sieci – np. na zakończenie prowadzonych prac eksploatacyjnych.

Wydzielenie logiki przetwarzania do warstwy serwerowej.W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji instalowanych na stacjach roboczych oznacza to wykorzystanie komponentów serwerowych. W efekcie możliwa jest integracja z innymi systemami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem najlepszych dostępnych standardów i rozwiązań wykonywanych automatycznie na serwerze, a nie ręcznie przez aplikacje klienckie użytkowników.

Personalizacja interfejsu użytkownika. System oferuje intuicyjne i efektywne metody dostosowywania formy prezentacji danych na ekranach użytkowników w taki sposób, aby najwygodniej wykonać aktualne zadanie. Dostosowywaniu do indywidualnych potrzeb podlega zakres wyświetlanej informacji, szerokość kolumn, ich wzajemne położenie, sposób porządkowania informacji, wymiary i położenie na ekranie okien edycyjnych, widzialność zakładek, itp. Spersonalizowany układ formatek ekranowych jest zapamiętywany indywidualnie dla każdego użytkownika,

Integracja z innymi systemami. System Mb_GIS Utility GAZ jest przystosowany do integracji z innymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie. System wspiera komunikację z innymi systemami informatycznymi oraz narzędziami klasy ESB (Enterprise Service Bus – szyna integracyjna) w oparciu o standardowe mechanizmy i protokoły wykorzystywane przy integracji systemów informatycznych.

System udostępniania i ochrony danych.W celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poprawności danych, system pozwala na określenie dla każdego użytkownika:

-          zakresu danych, do których ma dostęp oraz operacji, jakich może na nich wykonać (uprawnienia do wprowadzania, aktualizacji, akceptacji, przeglądania, przeglądania wydruków, pełne prawa, itp.).

-          ról systemowych, wspólnych dla grupy pracowników realizującej takie same zadania (np. kasjerzy, mistrzowie, inkasenci, księgowe).

-          kontroli merytorycznej i formalnej wprowadzanych danych, z wykorzystaniem predefiniowanych, wspólnych dla całego systemu, słowników systemowych oraz tworzonych samodzielnie, celem dostosowania system do specyficznych wymagań.

Historia edycji danych.Prowadzenie historii wprowadzonych zmian danych w systemie, z rejestracją daty, czasu i osoby wprowadzającej zmiany, podnosi poziom bezpieczeństwa oraz pełni funkcje organizacyjno-kontrolne.

 

Wodociągi i Kanalizacja

Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan

 

Energetyka Cieplna

Oferta dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

 

Gazownictwo

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem gazowniczym

 

Laboratoria

Kompleksowe zarządzanie laboratorium

Napisz do nas

logo Megabit Sp. z o.o.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem, prosimy o wypełnienie formularza:

skontaktuj się z nami
 

Galeria