Energetyka Cieplna

Oferta dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

Kompleksowy Zintegrowany System Informatyczny dla przedsiębiorstw ciepłowniczych autorstwa Megabit Sp. z o.o. został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z koncepcją globalnego zarządzania miejskim systemem sieci ciepłowniczych. Zastosowanie zintegrowanego kompleksowego rozwiązania do zarządzania systemem ciepłowniczym, w odróżnieniu od stosowania pojedynczych odizolowanych narzędzi, pozwala nie tylko na bieżący monitoring sieci i nadzór jej pracy, ale także szybkie wykrywanie awarii i nadzorowanie ich usuwania, modelowanie i projektowanie sieci etc.

Przewagą kompleksowego podejścia do zarządzania siecią ciepłowniczą jest możliwość wykorzystania efektu synergii i zapewnienia spójności podejmowanych decyzji. Dostęp do kompletnej informacji na temat stanu i pracy całego systemu ciepłowniczego, pozwala podejmować odpowiednie decyzje umożliwiające m.in. optymalne sterowanie pracą urządzeń, zmniejszenie liczby awarii na sieciach, szybszą lokalizację awarii, dystrybucję ciepła dostosowaną do potrzeb odbiorców z uwzględnieniem racjonalnych kosztów dostawy.

Budowa inteligentnego systemu zarządzania systemem ciepłowniczym możliwa jest przy zastosowaniu zintegrowanych narzędzi dostarczanych przez firmę Megabit Sp z o.o.:

Mb_GIS Utility CIEPŁO

Mb_GIS Utility CIEPŁO tokompleksowy system zarządzania majątkiem sieciowym uwzględniający specyfikę przedsiębiorstw ciepłowniczych.

System został zaprojektowany tak, aby skutecznie zarządzać sieciami ciepłowniczymi w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Wieloletnia współpraca z przedsiębiorstwami sektora ciepłowniczego pozwoliła nam stworzyć rozwiązanie informatyczne dostosowane swoją funkcjonalnością do realizacji szczególnych wymagań tego sektora. Rozwijane i wdrażane przez Megabit rozwiązanie Mb_GIS Utility CIEPŁO złożone jest ze zintegrowanych modułów pozwalających kompleksowo zarządzać infrastrukturą sieciową oraz pozostałymi składnikami majątku przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Jednolity interfejs GIS - dostęp do wszystkich obsługiwanych procesów

Centralnym elementem systemu jest mapa GIS, która udostępnia dyspozytorom bieżących informacji niezbędnych do rzetelnej oceny stanu systemu ciepłowniczego. W zależności od stopnia zaawansowania rozwiązania zastosowanego w danym przedsiębiorstwie (liczby uruchomionych modułów) na mapie mogą być uwidocznione informacje takie jak:

·         topologia sieci oraz dostęp do informacji opisowych o obiektach

·         dostęp do pomiarów on-line: bieżące informacje z systemów monitoringu (np. dane o ciśnieniu, przepływach; aktualne parametry pracy sieci)

·         dane o awariach sieci i przeprowadzonych naprawach

·         dostęp on-line do zawsze aktualnych informacji o pracach, remontach i modernizacjach (również mobilny)

·         prognozowanie pracy sieci w przypadku awarii, modernizacji itd.

·         analizy statystyczne i przestrzenne dotyczące elementów sieci, analizy topologii sieci, analizy terenu

·         dostęp on-line do całości dokumentacji dotyczącej elementów sieci (mapy online, szczegóły zleceń i zadań online, dokumentacja online itd.)

Zarządzanie dokumentami

Wykorzystanie systemu Mb_GIS Utility CIEPŁO umożliwia także zarządzanie procesem dokumentacji sieci. Przetworzona do wersji elektronicznej dokumentacja techniczna sieci ciepłowniczej, schematy wewnętrzne obiektów, szkice z przeprowadzonych inspekcji, zdjęcia, wizualizacje 3D dostępne są  bezpośrednio z poziomu mapy sieci. Zastosowanie rozwiązań mobilnych zapewnia dostęp do dokumentacji również za pośrednictwem internetu.

Rejestracja zdarzeń

Wdrożenie Mb_GIS Utility CIEPŁO usprawnia zarządzanie procesem rejestracji i obsługi awarii sieci ciepłowniczych w sposób umożliwiający stworzenie bazy wszystkich zdarzeń o charakterze awaryjnym w całym okresie eksploatacji aplikacji. Umożliwia także zarejestrowanie danych historycznych. Obszerna zawartość informacyjna tej części aplikacji, a także związanie tych danych z przestrzennym obrazem sieci, stwarza możliwość dokonywania rozległych analiz również o charakterze przestrzennym dotyczących awaryjności sieci, stanowiących podstawę do planowania przeglądów i remontów sieci. Integracja z oprogramowaniem SCADA umożliwia automatyczne generowanie zdarzeń na podstawie alarmów z obiektów.

Zarządzanie pracami

Wdrożenie Mb_GIS Utility CIEPŁO to także obsługa i optymalizacja procesów zarządzania przedsięwzięciami eksploatacyjnymi, wspomaganie planowania prac wynikających z awarii, przeglądów, okresowych czynności eksploatacyjnych, remontowych. Rozwiązanie umożliwia wybór priorytetów, wystawianie zleceń wykonawczych dla ekip własnych i wykonawców zewnętrznych, bieżący nadzór nad przebiegiem prac z generowaniem informacji dla kadry zarządzającej. Rozliczanie i rozległa analiza kosztów eksploatacji sieci również w układzie przestrzennym oraz tworząca się dynamicznie baza informacji dotyczących realizowanych prac czynią z Mb_GIS Utility CIEPŁO narzędzie niezbędne do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem ciepłowniczym.

Model hydrauliczny sieci ciepłowniczej

Mb_GIS Utility CIEPŁO umożliwi Państwu przygotowanie i uporządkowanie danych niezbędnych do stworzenia modelu hydraulicznego sieci ciepłowniczej i przeprowadzenie symulacji w oparciu o zewnętrzne oprogramowanie do modelowania. Baza danych systemu Mb_GIS Utility CIEPŁO umożliwia gromadzenie i przechowywanie wszystkich danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu modelowania.

Przeprowadzone symulacje rozpływu medium w sieci pozwolą obliczyć m.in. opory hydrauliczne, ciśnienie, przepustowości rurociągów. Symulacja może dotyczyć sieci już istniejących, modernizowanych i projektowanych. Pozwoli także na wykorzystanie modelu do kontroli zakresów, logiki i spójności danych opisowych, wspomagania oceny stopnia wykorzystania sieci, badania możliwości dociążania sieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów na remonty i rozbudowę sieci, a także wizualizację obliczeń hydraulicznych na mapie sieci. Ścisła integracja Mb_GIS Utility z systemami SCADA umożliwia automatyzację procesu kalibracji modelu.

Mb_Centralna Baza Danych

Mb_Centralna Baza Danych stanowi bazę danych gromadzącą dane pochodzące z różnych źródeł.

Najważniejsze cechy rozwiązania Mb_Centralna Baza Danych:

·         moduł umożliwia przeprowadzanie wielopłaszczyznowych analiz w oparciu o zbierane z różnych źródeł dane:

-          dane z systemów monitoringu i sterowania (SCADA) – praca urządzeń, zużycie energii elektrycznej itp.,

-          dane z urządzeń pomiarowych monitorujących on-line jakość mediów,

-          wyniki obliczeń algorytmów wykonywanych w trakcie rejestracji pomiarów lub inicjowanych przez operatora.

·         wartości zgromadzone w module Mb_Centralna Baza Danych mogą posłużyć do:

-          bieżącej analizy danych technologicznych i oceny ich efektywności

-          analizy porównawczej prawidłowości wykorzystania zdolności produkcyjnych

-          oceny racjonalności pracy urządzeń

-          usprawnienia wykorzystania nośników energii

-          opracowywania raportów dotyczących parametrów i pracy sieci ciepłowniczej.

 

Systemy automatyki przemysłowej i sterowania SCADA

Systemy automatycznego monitorowania SCADA są bardzo ważnym elementem kompleksowego systemu zarządzania systemem ciepłowniczym. Ich głównym zadaniem jest dostarczenie bieżących informacji na temat funkcjonowania sieci, ale równie ważne jest gromadzenie i archiwizowanie danych niezbędnych do budowy i kalibracji modeli matematycznych sieci, a także opracowywania systemów sterowania siecią. 

Dzięki wykorzystywanemu modułowi Mb_Centralna Baza Danych możliwe jest przeprowadzanie wielopłaszczyznowych analiz w oparciu m.in. o dane historyczne z systemów monitoringu i sterowania dotyczące pracz urządzeń, zużycia energii elektrycznej itp., dane z urządzeń pomiarowych dotyczące ciśnienia, przepływów; aktualne parametry pracy sieci, wyniki obliczeń algorytmów wykonywanych w trakcie rejestracji pomiarów lub inicjowanych przez operatora.

Specjaliści z działu Automatyki Przemysłowej wyspecjalizowani są w projektowaniu i budowie systemy automatyki i monitoringu. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się m.in. systemy monitoringu sieci, monitoring pompowni kanalizacyjnych, monitoring i sterowanie oczyszczalnią ścieków. Systemy komunikacyjne Megabit wykorzystują bezpośrednie łącza kablowe, światłowodowe i radiowe oraz transmisję danych GSM i GPRS, a także technologię Wi-Fi oraz internet.

 

Wdrożenie inteligentnego kompleksowego systemu zarządzania systemem ciepłowniczym w oparciu o rozwiązanie  Mb_GIS Utility CIEPŁO, profesjonalnie przeprowadzone przez naszych specjalistów, pozwoli Państwu zrealizować własną wizję nowoczesnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

 

Wodociągi i Kanalizacja

Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan

 

Energetyka Cieplna

Oferta dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

 

Gazownictwo

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem gazowniczym

 

Laboratoria

Kompleksowe zarządzanie laboratorium

Napisz do nas

logo Megabit Sp. z o.o.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem, prosimy o wypełnienie formularza:

skontaktuj się z nami
 

Galeria